OFERTA STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH
 

 W y d z i a ł   H u m a n i s t y c z n y
                        
 

Arteterapia  - 3 semestry
Edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki - 3 semestry
Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne - 3 semestry
Logopedia- 4 semestry 
Neurologopedia - 2 semestry 
Oligofrenopedagogika - 3 semestry
Organizacja i zarządzanie oświatą - 2 semestry
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i rewalidacyjna - 3 semestry
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z socjoterapią - 3 semestry
Profilaktyka i terapia uzależnień - 3 semestry
Profilaktyka społeczna i socjoterapia - 3 semestry

Resocjalizacja - 3 semestry
Socjoterapia - 3 semestry
Terapia behawioralna - 2 semestry
Terapia pedagogiczna - 3 semestry
Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania - 3 semestry

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -
3 semestry

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - 3 semestry
 

W y d z i a ł   P r a w a   i  E k o n o m i i

Administracja i zarządzanie działalnością handlową - 2 semestry
Administracja publiczna - 2 semestry
Bezpieczeństwo i higiena pracy z audytem i kwalifikacjami pedagogicznymi
- 2 semestry
Organizacje pozarządowe - 2 semestry
Studia podyplomowe dla sekretarzy i kandydatów na sekretarzy urzędów samorzadowych - 2 sem.
Zarządzanie w służbie zdrowia - 2 semestry

 
 


OPIS WYBRANYCH KIERUNKÓW
 

W y d z i a ł   H u m a n i s t y c z n y

1.       Arteterapia-  w zakresie plastyki – 3 semestry

Łączna liczba godzin: 360

Kandydaci: Absolwenci studiów wyższych magisterskich bądź równorzędnych, a w szczególności nauczyciele szkół powszechnych i specjalnych oraz pedagodzy, psycholodzy, artyści, lekarze, ielęgniarki i terapeuci, którzy w swej pracy odczuwają potrzebę stosowania elementów terapii sztuką.

Arteterapia jest specyficzną formą działalności terapeutycznej podejmowanej przez kontakt ze sztuką (plastyczną, muzyczną bądź literacko-teatralną). Spełnia funkcję stymulującą, rozwijającą, regulującą oraz korekcyjną. Dzięki oddziaływaniom terapeutycznym zauważa się zmiany w trzech sferach funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego: emocjonalno-motywacyjnej, motorycznej oraz poznawczej. Arteterapeuci zatrudniani są w placówkach specjalnych zajmujących się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością w zakresie ruchu, wzroku, słuchu, a także niepełnosprawnością umysłową oraz zaburzeniami m.in. psychicznymi, emocjonalnymi, neurologicznymi, zaburzeniami mowy; także w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Absolwenci Podyplomowego Studium otrzymują formalne kwalifikacje do pracy w tego rodzaju instytucjach. Warsztaty i treningi twórcze pozwolą słuchaczom zapoznać się z różnymi technikami plastycznymi wykorzystywanymi w terapii z niepełnosprawnymi. Celem studiów jest:

  • zaprezentowanie możliwości oddziaływania sztuką na psychikę i organizm człowieka;

  • zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy szeroko rozumianą terapią a innymi dyscyplinami nauki;

  • traktowanie możliwości artystycznych jako instrumentu do rozwoju osobowego i środka integracji w różnych dziedzinach życia;

  • zastosowanie zjawisk percepcji wizualnej “języka” artystycznego w terapii niepełnosprawnych, a także uświadomienie udziału procesów psychologicznych w rozwoju jednostki w ramach “języka” plastyki;

percepcja sztuki jako środka do polepszenia sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej, a także jako środka do optymalizacji życia, polegającej na zapobieganiu trudnościom życiowym i przezwyciężaniu przeszkód.

 2.       Edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki  – 3 semestry

Celem studiów podyplomowych w zakresie edukacji artystycznej jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć plastycznych i muzycznych w szkole podstawowej i gimnazjum.

 3.       Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne – 3 semestry

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni mających właściwe przygotowanie merytoryczne, lecz pozbawionych kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych nauczycielowi. Studia obejmują przedmioty psychologiczne, pedagogiczne, dydaktyki przedmiotowe, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną. Ukończenie studiów daje kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

 4.       Logopedia – 4 semestry

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, poradni pedagogicznych, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, psychologów posiadających wyższe wykształcenie magisterskie. Studia obejmują 720 godzin w tym 65 godzin praktyk.  

 5.       Neurologopedia– 2 semestry

  Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli 4 – semestralne pomagisterskie studia logopedyczne lub studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji. Program studiów obejmuje tematykę neurologii i neuropsychologii, zaburzeń mowy w różnych jednostkach chorobowych, psychoakustyki, fonetyki oraz metod oddziaływań terapeutycznych w stosunku do osób o różnych problemach w zakresie komunikowania się. 

6.   Oligofrenopedagogika - 3 semestry

Studia skierowane są do nauczycieli i wychowawców placówek specjalnych, nauczycieli prowadzących indywidualne nauczanie specjalne oraz innych osób pracujących z dziećmi i dorosłymi o obniżonej sprawności umysłowej. Absolwenci będą przygotowani do pracy w ośrodkach specjalnych, domach pomocy społecznej.

7.   Organizacja i zarządzanie oświatą – 2 semestry

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie. Studia przeznaczone są dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo–wychowawczych, kierowników samorządowej administracji oświatowej, pracowników nadzoru pedagogicznego.

8.   Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i rewalidacyjna – 3 semestry

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem, na stanowisku pedagoga szkolnego, a także w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy oraz ośrodkach rehabilitacyjno–terapeutycznych. Studia są przeznaczone dla wychowawców i dyrektorów placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz innych osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne, legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub zawodowym.

9.   Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza  z socjoterapią - 3 semestry

10.  Profilaktyka i terapia uzależnień - 3 semestry

Studia ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności profilaktycznych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy. Przygotowują do pracy w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień, a także rozwiązywania problemów z zakresu patologii społecznych.

11. Profilaktyka społeczna i socjoterapia - 3 semestry

Studia te przygotowują do prowadzenia zajęć profilaktycznych metodami aktywnymi
w szkołach oraz grup socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Program studiów obejmuje wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, psychologię społeczną, psychologię kliniczną dziecka, programy terapeutyczne, terapię ADHD i zaburzeń zachowania, adaptację dziecka w grupie, komunikację interpersonalna, metody radzenia sobie ze stresem, pracę z ciałem, sposoby przełamywania stresu i lęku, poznawczo-behawioralną terapia zaburzeń nastroju dzieci i młodzieży, profilaktykę uzależnień i profilaktykę społeczna.

12.  Resocjalizacja – 3 semestry

Celem studiów jest uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie resocjalizacji osób będących w kolizji z prawem oraz niedostosowanych społecznie. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia pracy resocjalizacyjnej w zakładach karnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, izbach dziecka, ośrodkach kuratorskich oraz innych placówkach resocjalizacyjnych.

13.  Socjoterapia – 3 semestry

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, samorządowych i innych. Studia obejmują zagadnienia z patologii społecznej oraz wprowadzają w warsztat metodyczny z zakresu profilaktyki społecznej oraz socjoterapii. Istotą pracy socjoterapeutycznej jest praca z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami oraz zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Absolwenci Studiów są także uprawnieni do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych z rodzicami oraz indywidualnej terapii osób przejawiających trudności w socjalizacji.

14.  Terapia behawioralna - 2 semestry

Terapia behawioralna jest jedną z podstawowych metod psychoterapii. Wykorzystuje ona uniwersalne zasady uczenia się w modyfikacji zachowań ludzkich. Jest stosowana w terapii zachowań trudnych / agresja, uzależnienia, zaburzenia seksualne, zaburzenia zachowania i demoralizacja /.

Cele:

- opanowanie teoretycznych podstaw terapii behawioralnej,

- opanowanie podstawowych technik terapii behawioralnej,

- opanowanie zasad modyfikacji zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych,

- opanowanie umiejętności diagnostycznych,

- opanowanie umiejętności planowania procesu terapeutycznego,

- opanowanie umiejętności organizowania gabinetu terapeuty behawioralnego.

Adresaci;

1.Pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie, pracownicy socjalni pracujący w:

- szkołach, poradniach psychologicznych,

- placówkach opiekuńczo - wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych,

- powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej.

2. Rodzice

Absolwenci studium uzyskają tytuł terapeuty behawioralnego. Jest to bardzo przydatne w eliminowaniu zachowań trudnych w placówkach oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych i środowiskach zagrożonych demoralizacją.

15. Terapia pedagogiczna – 3 semestry

Studia są przeznaczone dla kwalifikowanych nauczycieli nauczania początkowego, pedagogów
i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu szkolnym dzieci w klasach I–III. Absolwenci otrzymują prawo do prowadzenia zespołów korekcyjno–kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

16. Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania - 3 semestry

Program studiów zawiera m.in. zagadnienia z psychologii rozwojowej, klinicznej
i wychowawczej, diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania oraz system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.
Studia zawierają kompleksowy program diagnozy i terapii (wykłady i ćwiczenia warsztatowe) indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania m.in. wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej, mnemotechniczny trening ortograficzny.

17. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 3 semestry          

18.  Zintegrowana edukacja przedszkolna i  wczesnoszkolna – 3 semestry

Studia adresowane są dla absolwentów wyższych studiów pedagogicznych. Studia dają kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I–III szkoły podstawowej w systemie zintegrowanym, osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe na kierunku (specjalności) innym niż specjalność studiów podyplomowych a tym samym stwarzają nauczycielom możliwości awansu zawodowego.
 

W y d z i a ł   P r a w a   i  E k o n o m i i

 Bezpieczeństwo i higiena pracy z audytem i kwalifikacjami pedagogicznymi  – 2 semestry

Termin składania dokumentów: do skompletowania grupy

Przeznaczone: dla osób z wykształceniem wyższym, szczególnie dla pracowników służby BHP, którzy mają możliwość uzupełnić swoje dotychczasowe wykształcenie oraz osób ubiegających się o pracę w charakterze pracowników tej służby.

Zasady naboru: złożenie kompletu dokumentów, kolejność zgłoszeń.

Cel studiów: wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji zadań pracownika służby BHP zgodnie z nowymi standardami obowiązującymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się między innymi z informacjami dotyczącymi nauki o bezpieczeństwie, z prawnymi uwarunkowaniami zapobiegania zagrożeniom, z metodami analizy i oceny ryzyka. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związaną z nimi profilaktyką. Od 1 lipca 2005 r. obowiązują przepisy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 246, poz. 2469). Na mocy w/w rozporządzenia pracownikami na niżej wymienionych stanowiskach mogą być osoby, które posiadają ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP.

Kwalifikacje: do pracy na stanowiskach: inspektorów, specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 246, poz. 2469).

Łączna liczba godzin – 230

Warunki ukończenia studiów – uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, zdanie egzaminów z ustalonych przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej.

 

 

Kontakt

 

  D z i a ł  T o k u  S t u d i ó w  - pokój 10

 mgr Sylwia Łukawska-Sudoł

tel. 015 832 22 84, 85, 86  lub 015 832 60 81 (wew.320)

e-mail: podyplomowe@wshp.sandomierz.pl