OFERTA STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH
 >>POBIERZ AKTUALNĄ OFERTĘ KIERUNKÓW NA ROK 2013 / 2014  w .pdf <<

 

 Mediacja i Arbitraż  (3  semestry)  
Pierwsze w Polsce III semestralne studia kwalifikacyjne
 400 godzin wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez kadrę fachowców

 

 W y d z i a ł   H u m a n i s t y c z n y
                        
 

Arteterapia  - 3 semestry
Edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki - 3 semestry
Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne - 3 semestry
Logopedia z terapią pedagogiczną - 4 semestry 
Neurologopedia - 2 semestry 
Oligofrenopedagogika - 3 semestry
Organizacja i zarządzanie oświatą - 2 semestry
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i rewalidacyjna - 3 semestry
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z socjoterapią - 3 semestry
Profilaktyka i terapia uzależnień - 3 semestry
Profilaktyka społeczna i socjoterapia - 3 semestry

Resocjalizacja - 3 semestry
Socjoterapia - 3 semestry
Terapia behawioralna - 2 semestry
Terapia pedagogiczna - 3 semestry
Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania - 3 semestry

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -
3 semestry

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - 3 semestry
 

W y d z i a ł   P r a w a   i  E k o n o m i i

Mediacja i Arbitraż - 3 semestry - NOWOŚĆ !!!
Administracja publiczna - 2 semestry
Bezpieczeństwo i higiena pracy z audytem i kwalifikacjami pedagogicznymi
- 2 semestry
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi - 2 semestry
Prawo zamówień publicznych - 3 semestry

„Przedsiębiorczość”  dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych - 3 semestry
Studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej - 2 semestry
Public relations i komunikacja społeczna - 2 semestry
Zarządzanie firmą - 2 semestry
Zarządzanie i organizacja w sytuacjach kryzysowych - 3 semestry
Zarządzanie informacją w administracji i biznesie 2 semestry

W y d z i a ł  P r z y r o d n i c z o - M a t e m a t y c z n y

Informatyka z elementami technologii informacyjnej - 3 semestry
Matematyka z informatyką - 3 semestry
Technika i  informatyka - 3 semestry
 
 


OPIS KIERUNKÓW
 

W y d z i a ł   H u m a n i s t y c z n y

1.       Arteterapia-  w zakresie plastyki – 3 semestry

Łączna liczba godzin: 360

Kandydaci: Absolwenci studiów wyższych magisterskich bądź równorzędnych, a w szczególności nauczyciele szkół powszechnych i specjalnych oraz pedagodzy, psycholodzy, artyści, lekarze, pielęgniarki i terapeuci, którzy w swej pracy odczuwają potrzebę stosowania elementów terapii sztuką.

Arteterapia jest specyficzną formą działalności terapeutycznej podejmowanej przez kontakt ze sztuką (plastyczną, muzyczną bądź literacko-teatralną). Spełnia funkcję stymulującą, rozwijającą, regulującą oraz korekcyjną. Dzięki oddziaływaniom terapeutycznym zauważa się zmiany w trzech sferach funkcjonowania człowieka niepełnosprawnego: emocjonalno-motywacyjnej, motorycznej oraz poznawczej. Arteterapeuci zatrudniani są w placówkach specjalnych zajmujących się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością w zakresie ruchu, wzroku, słuchu, a także niepełnosprawnością umysłową oraz zaburzeniami m.in. psychicznymi, emocjonalnymi, neurologicznymi, zaburzeniami mowy; także w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Absolwenci Podyplomowego Studium otrzymują formalne kwalifikacje do pracy w tego rodzaju instytucjach. Warsztaty i treningi twórcze pozwolą słuchaczom zapoznać się z różnymi technikami plastycznymi wykorzystywanymi w terapii z niepełnosprawnymi. Celem studiów jest:

  • zaprezentowanie możliwości oddziaływania sztuką na psychikę i organizm człowieka;

  • zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy szeroko rozumianą terapią a innymi dyscyplinami nauki;

  • traktowanie możliwości artystycznych jako instrumentu do rozwoju osobowego i środka integracji w różnych dziedzinach życia;

  • zastosowanie zjawisk percepcji wizualnej “języka” artystycznego w terapii niepełnosprawnych, a także uświadomienie udziału procesów psychologicznych w rozwoju jednostki w ramach “języka” plastyki;

percepcja sztuki jako środka do polepszenia sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej, a także jako środka do optymalizacji życia, polegającej na zapobieganiu trudnościom życiowym i przezwyciężaniu przeszkód.

 2.       Edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki  – 3 semestry

Celem studiów podyplomowych w zakresie edukacji artystycznej jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć plastycznych i muzycznych w szkole podstawowej i gimnazjum.

 3.       Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne – 3 semestry

Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni mających właściwe przygotowanie merytoryczne, lecz pozbawionych kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych nauczycielowi. Studia obejmują przedmioty psychologiczne, pedagogiczne, dydaktyki przedmiotowe, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną. Ukończenie studiów daje kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

 4.       Logopedia z terapią pedagogiczną – 4 semestry

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, poradni pedagogicznych, pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych, psychologów posiadających wyższe wykształcenie magisterskie. Studia obejmują 720 godzin w tym 65 godzin praktyk.  

 5.       Neurologopedia– 2 semestry

  Studia są adresowane do logopedów, którzy ukończyli 4 – semestralne pomagisterskie studia logopedyczne lub studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną i są zainteresowani pracą w placówkach zdrowia, ośrodkach specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dorosłych z trudnościami w komunikacji. Program studiów obejmuje tematykę neurologii i neuropsychologii, zaburzeń mowy w różnych jednostkach chorobowych, psychoakustyki, fonetyki oraz metod oddziaływań terapeutycznych w stosunku do osób o różnych problemach w zakresie komunikowania się. 

6.   Oligofrenopedagogika - 3 semestry

Studia skierowane są do nauczycieli i wychowawców placówek specjalnych, nauczycieli prowadzących indywidualne nauczanie specjalne oraz innych osób pracujących z dziećmi i dorosłymi o obniżonej sprawności umysłowej. Absolwenci będą przygotowani do pracy w ośrodkach specjalnych, domach pomocy społecznej.

7.   Organizacja i zarządzanie oświatą – 2 semestry

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie. Studia przeznaczone są dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo–wychowawczych, kierowników samorządowej administracji oświatowej, pracowników nadzoru pedagogicznego.

8.   Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i rewalidacyjna – 3 semestry

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem, na stanowisku pedagoga szkolnego, a także w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy oraz ośrodkach rehabilitacyjno–terapeutycznych. Studia są przeznaczone dla wychowawców i dyrektorów placówek opiekuńczo–wychowawczych oraz innych osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne, legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub zawodowym.

9.   Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza  z socjoterapią - 3 semestry

10.  Profilaktyka i terapia uzależnień - 3 semestry

Studia ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności profilaktycznych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy. Przygotowują do pracy w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień, a także rozwiązywania problemów z zakresu patologii społecznych.

11. Profilaktyka społeczna i socjoterapia - 3 semestry

Studia te przygotowują do prowadzenia zajęć profilaktycznych metodami aktywnymi
w szkołach oraz grup socjoterapeutycznych i edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Program studiów obejmuje wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, psychologię społeczną, psychologię kliniczną dziecka, programy terapeutyczne, terapię ADHD i zaburzeń zachowania, adaptację dziecka w grupie, komunikację interpersonalna, metody radzenia sobie ze stresem, pracę z ciałem, sposoby przełamywania stresu i lęku, poznawczo-behawioralną terapia zaburzeń nastroju dzieci i młodzieży, profilaktykę uzależnień i profilaktykę społeczna.

12.  Resocjalizacja – 3 semestry

Celem studiów jest uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie resocjalizacji osób będących w kolizji z prawem oraz niedostosowanych społecznie. Absolwenci nabywają uprawnienia do prowadzenia pracy resocjalizacyjnej w zakładach karnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, izbach dziecka, ośrodkach kuratorskich oraz innych placówkach resocjalizacyjnych.

13.  Socjoterapia – 3 semestry

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, samorządowych i innych. Studia obejmują zagadnienia z patologii społecznej oraz wprowadzają w warsztat metodyczny z zakresu profilaktyki społecznej oraz socjoterapii. Istotą pracy socjoterapeutycznej jest praca z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami oraz zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Absolwenci Studiów są także uprawnieni do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych z rodzicami oraz indywidualnej terapii osób przejawiających trudności w socjalizacji.

14.  Terapia behawioralna - 2 semestry

Terapia behawioralna jest jedną z podstawowych metod psychoterapii. Wykorzystuje ona uniwersalne zasady uczenia się w modyfikacji zachowań ludzkich. Jest stosowana w terapii zachowań trudnych / agresja, uzależnienia, zaburzenia seksualne, zaburzenia zachowania i demoralizacja /.

Cele:

- opanowanie teoretycznych podstaw terapii behawioralnej,

- opanowanie podstawowych technik terapii behawioralnej,

- opanowanie zasad modyfikacji zachowań dzieci, młodzieży i dorosłych,

- opanowanie umiejętności diagnostycznych,

- opanowanie umiejętności planowania procesu terapeutycznego,

- opanowanie umiejętności organizowania gabinetu terapeuty behawioralnego.

Adresaci;

1.Pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie, pracownicy socjalni pracujący w:

- szkołach, poradniach psychologicznych,

- placówkach opiekuńczo - wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych,

- powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej.

2. Rodzice

Absolwenci studium uzyskają tytuł terapeuty behawioralnego. Jest to bardzo przydatne w eliminowaniu zachowań trudnych w placówkach oświatowych, opiekuńczo - wychowawczych i środowiskach zagrożonych demoralizacją.

15. Terapia pedagogiczna – 3 semestry

Studia są przeznaczone dla kwalifikowanych nauczycieli nauczania początkowego, pedagogów
i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno–pedagogicznych zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu szkolnym dzieci w klasach I–III. Absolwenci otrzymują prawo do prowadzenia zespołów korekcyjno–kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

16. Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania - 3 semestry

Program studiów zawiera m.in. zagadnienia z psychologii rozwojowej, klinicznej
i wychowawczej, diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania oraz system wspomagania i korygowania rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.
Studia zawierają kompleksowy program diagnozy i terapii (wykłady i ćwiczenia warsztatowe) indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania m.in. wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej, mnemotechniczny trening ortograficzny.

17. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 3 semestry          

18.  Zintegrowana edukacja przedszkolna i  wczesnoszkolna – 3 semestry

Studia adresowane są dla absolwentów wyższych studiów pedagogicznych. Studia dają kwalifikacje do pracy w przedszkolu i w klasach I–III szkoły podstawowej w systemie zintegrowanym, osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe na kierunku (specjalności) innym niż specjalność studiów podyplomowych a tym samym stwarzają nauczycielom możliwości awansu zawodowego.
 

W y d z i a ł   P r a w a   i  E k o n o m i i

          Mediacja i Arbitraż  - 3  semestry    NOWOŚĆ !!!
Pierwsze w Polsce III semestralne studia kwalifikacyjne = 400 godzin wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez kadrę fachowców.

Termin rekrutacji (składania dokumentów): 1 kwietnia do 30 września 2012 r.

Wymagane dokumenty:

▪podanie o przyjęcie na studia (możliwość wypełnienia on-line i wydrukowania- >>>pobierz plik <<<)
▪życiorys
▪kopia (ksero) dowodu osobistego
▪kopia (ksero) dyplomu ukończenia studiów
▪2 zdjęcia (paszportowe)
▪zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia

Kompletne dokumenty należy składać osobiście w biurze Podyplomowych Studiów Mediacji i Arbitrażu ul. Krakowska 26 w Sandomierzu lub przesyłać pocztą na adres “Podyplomowe Studia Mediacji i Arbitrażu, Krajowa Szkoła Mediacji i Arbitrażu, ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz”.

Termin rozpoczęcia studiów: Pierwsze zajęcia przewidziane są na koniec września lub początek października 2012. Dokładny plan zajęć zostanie podany we wrześniu 2012 r.

Limit miejsc: 42 miejsca (2 grupy po 21 osób)

Czas trwania: 3 semestry (400 godzin)

Koszt:

▪Opłata jednorazowa za całe studia w wysokości 4.800 zł wniesiona do 30 września 2012 r.

▪Opłata w dwóch ratach 5.000 zł. (I rata 2500,00 zł płatna do dnia 30.09.2012 r.; II rata 2500,00 zł płatna do dnia 15.02.2013 r.)

▪Opłata w czterech ratach 5.400 zł. (w przypadku opłaty w czterech ratach: I rata 1350 zł płatna do dnia 30.09.2012 r.; II rata 1350 zł płatna do dnia 15.11.2012 r. ; III rata 1350 zł płatna do dnia 15.01.2013 r.; IV rata 1350 zł płatna do dnia 15.03.2013 r.).

Sylwetka kandydata:

Oferta otwarta skierowana do wszystkich zainteresowanych alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów, zwłaszcza aktualnych i przyszłych prawników, mediatorów, pracowników opieki społecznej i kuratorów sądowych, brokerów i pracowników banków, lekarzy, pracowników administracji, pionów windykacyjnych i prawnych w dużych przedsiębiorstwach, bankach czy firmach consultingowych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami i pracownikami, a także osób pragnących poszerzyć wiedzę lub zdobyć nowe kwalifikacje i zawód mediatora sądowego.

Kryteria kwalifikacji: ukończone studia wyższe I-go stopnia (inżynierskie lub licencjackie), II-go stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie. W Polsce brak jest studiów magisterskich
czy licencjackich w zakresie mediacji.

Studia spełniają także ustawowe wymagania Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiające wpis na listy mediatorów sądowych i stanowią podstawę do ubiegania się o wpis na listę mediatorów prowadzoną przez Krajową Izbę Mediatorów i Arbitrów.

19.    Administracja publiczna  - 2 semestry

20.  Bezpieczeństwo i higiena pracy z audytem i kwalifikacjami pedagogicznymi  – 2 semestry

Termin składania dokumentów: do skompletowania grupy

Przeznaczone: dla osób z wykształceniem wyższym, szczególnie dla pracowników służby BHP, którzy mają możliwość uzupełnić swoje dotychczasowe wykształcenie oraz osób ubiegających się o pracę w charakterze pracowników tej służby.

Zasady naboru: złożenie kompletu dokumentów, kolejność zgłoszeń.

Cel studiów: wyposażenie słuchaczy w kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznej realizacji zadań pracownika służby BHP zgodnie z nowymi standardami obowiązującymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się między innymi z informacjami dotyczącymi nauki o bezpieczeństwie, z prawnymi uwarunkowaniami zapobiegania zagrożeniom, z metodami analizy i oceny ryzyka. Ponadto problematyka studiów obejmuje metody badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związaną z nimi profilaktyką. Od 1 lipca 2005 r. obowiązują przepisy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 246, poz. 2469). Na mocy w/w rozporządzenia pracownikami na niżej wymienionych stanowiskach mogą być osoby, które posiadają ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP.

Kwalifikacje: do pracy na stanowiskach: inspektorów, specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. Nr 246, poz. 2469).

Łączna liczba godzin – 230

Warunki ukończenia studiów – uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, zdanie egzaminów z ustalonych przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej.

21.    Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi  -  2 semestry

22.    Prawo zamówień publicznych – 3 semestry

23.   „Przedsiębiorczość”  dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych – 3 semestry

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły wyższe studia magisterskie; ich celem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu „przedsiębiorczość” znajdującego się w planie nauczania szkół ponadgimnazjalnych. Studia dają uprawnienia do nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne, które ukończyły studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż specjalność studiów podyplomowych.

24.   Studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej – 2 semestry

Studia kierowane są do nauczycieli, prawników, urzędników, przedstawicieli biznesu i kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Słuchacze zapoznają się z historią i ideą integracji europejskiej oraz z podstawami funkcjonowania Unii Europejskiej, jej instytucjami, analizą wspólnej polityki i problemami rozszerzenia wspólnoty, a także z celem integracji.

25.   Public relations i komunikacja społeczna – 2 semestry

Studia adresowane są przede wszystkim do kadry menedżerskiej przedsiębiorstw i innych organizacji oraz osób planujących rozwój kariery w dziedzinie „media i komunikowanie”. Absolwent studiów jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia i kierowania komórką public relations w przedsiębiorstwie, potrafi tworzyć wizerunek firmy poprzez kontakty z mediami oraz działania promocyjne.

26.   Zarządzanie firmą – 2 semestry

Studium przeznaczone jest dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. Słuchacze poznają zasady i specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach rynkowych.

27.   Zarządzanie i organizacja w sytuacjach kryzysowych  - 3 semestry

Czas trwania: trzy semestry – 350 godzin

Termin i miejsce składania dokumentów: do czasu skompletowania grupy

Zasady naboru: złożenie kompletu dokumentów

Opis studiów: Przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą w administracji publicznej służb państwowych i firm w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych zagrożeń. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie prawidłowej oceny i diagnozy zagrożeń naturalnych, ekonomicznych, technicznych i społecznych, efektywnego działania
i wykorzystania procedur w sytuacjach kryzysowych oraz opanowania umiejętności szybkiego usuwania skutków kryzysu.

Uzyskane kwalifikacje: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem nr 472 z dnia 12.10.1993 r. MEN oraz MPiPS (Dz. U. nr 103, poz. 472).

Absolwent studiów uzyska kwalifikacje do pracy w wydziałach i sztabach zarządzania kryzysowego, instytucjach samorządowych różnego szczebla, jednostkach państwowej straży pożarnej, formacjach obrony cywilnej kraju, w strukturach bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych, w szczególności na stanowiskach:

  • inspektor ds. monitorowania zagrożeń,

  • doradca w sztabie kryzysowym, administracji każdego szczebla,

  • specjalista w zakresie planowania cywilnego,

  • analityk danych w sytuacjach ekstremalnych

  • menedżer sytuacji kryzysowych

Ukończenie studiów: na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, zdanie egzaminów z ustalonych przedmiotów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej.

28. Zarządzanie informacją w administracji i biznesie  - 2 semestry

 

W y d z i a ł  P r z y r o d n i c z o - M a t e m a t y c z n y

 

29.   Informatyka z elementami technologii informacyjnej – 3 semestry

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pragnących pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie informatyki oraz chcących zapoznać się z możliwościami wykorzystania technik i technologii informacyjnych w realizacji procesu dydaktycznego. Studia dają uprawnienia do nauczania informatyki i technologii informacyjnej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe na kierunku (specjalności) innym niż specjalność studiów podyplomowych.

30.   Matematyka z informatyką – 3 semestry

Zadaniem studiów jest systematyzacja, aktualizacja i niezbędne poszerzenie wiedzy z zakresu matematyki i informatyki, umożliwiającej poprawne rozumienie haseł i treści programowych matematyki szkolnej, ich wzajemnych powiązań i zależności. Program studiów umożliwia również zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi osiągnięciami metodyki matematyki i sposobami praktycznego ich wykorzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Studia przeznaczone są dla osób z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi które ukończyły studia wyższe i ubiegają się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych bądź uczą tego przedmiotu lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

31.   Technika i  informatyką – 3 semestry

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli do realizacji podstaw programowych z bloku „technika z informatyką” w szkole podstawowej oraz techniki lub informatyki w gimnazjum. Kształcenie w ramach tych studiów pozwala na połączenie racjonalnej wiedzy z dziedziny techniki i informatyki. Studia dają uprawnienia do nauczania przedmiotu „technika z informatyką” w szkole podstawowej oraz techniki w gimnazjum osobom posiadającym przygotowanie pedagogiczne, które ukończyły studia magisterskie lub zawodowe na kierunku (specjalności) innym niż specjalność studiów podyplomowych. Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o prowadzenie zajęć z przedmiotu „technika z informatyką” w szkole podstawowej oraz techniki w gimnazjum bądź uczą tych przedmiotów lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

 

 

 

Kontakt

 

  D z i a ł  T o k u  S t u d i ó w  - pokój 10

 mgr Sylwia Łukawska-Sudoł

tel. 015 832 22 84, 85, 86  lub 015 832 60 81 (wew.320)

e-mail: podyplomowe@wshp.sandomierz.pl